ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. november 1.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) ismerteti a honlapunkon (www.amappa.hu) elérhető tartalmak használatának szabályait. A honlap látogatója és honlapra regisztrált felhasználó (továbbiakban együttesen: Felhasználó) tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a jelen ÁSZF tartalmát, úgy nem jogosult a regisztrációra és a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételére. 

Jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a honlap látogatására, továbbá a regisztrációval elérhető funkciók használatára is. 

 

♦️ A Mappa (www.amappa.hu) tulajdonosa és működtetője (továbbiakban: üzemeltető):

Kincskeresőkért Alapítvány

Székhely: 1221 Budapest, Arany János út 63. A.,

Képviselő neve: Andóné Nagy Katalin

Statisztikai számjel: 18871919-8560-569-01

Adószám: 18871919-1-43

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11711003-21485536-00000000

 

♦️ Kapcsolattartás weblappal illetve annak szabályaival kapcsolatban

Dajkáné Repka Hajnalka 

E-mail cím: kapcsolat@amappa.hu, telefonszám: +36 30 533 6322

 

♦️ Az amappa.hu internetes honlap célja

Az amappa.hu weboldalon az üzemeltető által kezelt online adatbank elérésére van lehetőség. A honlap az olvasást, oktatást támogató feladatok hozzáférését biztosítja tanárok, szülők, oktatási intézmények, valamint egyéb szakemberek részére. 

E feladatok elsősorban az általános iskolák alsó tagozatai számára készültek, segítendő a tanítók munkáját, az otthoni tanulást, az olvasási és szövegértés készségek fejlesztését.

Az üzemeltető részben vagy egészben átruházhatja üzemeltetési feladatait harmadik személyre, a jelen ÁSZF módosításával egyidejűleg.

 

♦️ Hardver és szoftver követelmények a használathoz

A honlap használatához internetes böngésző szükséges. Kérjük ellenőrizzék eszközeiket, hogy a honlap megfelelően működik-e a használni kívánt eszközön, mert előfordulhat, hogy bizonyos felhasználói programok, vagy azok korábbi verziói nem támogatják a felhasználói felület működését avagy bizonyos funkciók nem, vagy nem megfelelően fognak működni.

Határozottan javasoljuk (az internet általános használatát illetően is), hogy a felhasználói programok és a vírusvédelmi eszközök (ideértve a tűzfalat is) legfrissebb verzióját használják a biztonságos böngészéshez és a személyes adatok védelme érdekében. 

 

♦️ Felelősség

A honlapon az üzemeltető, továbbá a Felhasználók által feltöltött anyagok is megtalálhatóak. Az üzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy az üzemeltető a holnapot üzemelteti, a honlapra a Felhasználók csak minőségi oktató anyagokat helyezzenek el, amely anyagok tartalmáért a Felhasználó vállalja a felelősséget.  Az üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a honlap biztonságos használata adott legyen. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 

 • a honlapot kizárólag saját felhasználás céljából és saját kockázatára használhatja, 
 • az üzemeltető nem vállal felelősséget a honlapon elhelyezett tartalmakért, továbbá a honlap használata során bekövetkezett bármely kárért, következményekért.

Az üzemeltető kizár minden felelősséget a honlap felhasználói és látogatói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során 

 • tiszteletben tartsa és betartsa a jelen ÁSZF és az irányadó jogszabályok rendelkezéseit, 
 • harmadik személyek jogait, jogos érdekeit vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse,
 • a honlapot és annak funkcióit annak rendeltetése szerint használja. 

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például oktatási anyagok tartalma,) az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget sem vállal.

Az üzemeltető továbbá semmilyen módon nem felelős az alább - nem kimerítően - felsorolt pontokban foglalt okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be:

 • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a honlap akadálytalan működését és a hozzáférést.
 • Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
 • Bármilyen adat elvesztése (a személyes adatok tekintetében az adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak) 
 • Bármilyen szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, szokatlan esemény vagy technikai hiba következményei.

Az üzemeltető a felhasználói csomagok és a díjfizetéssel járó egyéb szolgáltatások körében szabadon meghatározhat bármilyen árat, határidőt.  Lehetőség van az oldalon bizonyos részek díjmentes használatára, amely funkció kizárólag az oldalon történő regisztrációhoz kötött. 

A felhasználói feltételekben történő változás az üzemeltető oldalán történt megjelentetés időpontját követően - automatikusan - lép életbe azzal, hogy a változásról az üzemeltető a Felhasználókat előzetesen értesíti. Ha a változás tartalmával a Felhasználó nem ért egyet, jogosult a felhasználásra irányuló szerződését a változás életbe lépésének dátumával felmondani. A megrendelést követően a szolgáltatásokban bekövetkezett árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott szolgáltatási díjat.

Bármely, a felhasználási feltételekben történő módosításról a Felhasználókat az üzemeltető előzetesen értesíti, s a változás az értesítésben megjelölt határidővel lép életbe (amely fő szabály szerint egyezik a online felületen megjelenő változások időpontjával). Aki nem ért egyet a felhasználási feltételek módosításával, felmondhatja a szolgáltatás igénybevételét, a szolgáltatás további igénybevétele a megváltozott felhasználási feltételek elfogadását jelenti. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre nem érvényes.

Az üzemeltető a fenti feltételek betartása mellett és a jogszabályok adta kereteken belül módosíthatja a szolgáltatás igénybevételének feltételeit és szabályait.

 

♦️ Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek,stb.) szerzői jogvédelem alá esik, azok tartalma (pld. oktatási csomagok tartalma) csak oktatási és tanulási célból használhatóak fel, így kereskedelmi, továbbá az ÁSZF céljával ellentétes célokra felhasználni, másolni, módosítani, terjeszteni, sokszorosítani vagy más módon hozzáférhetővé tenni tilos!

A honlapon található oktatóanyagok, feladatlapok (továbbiakban: oktatási anyagok) is szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jog a szerzőt illeti meg. A honlapra feltöltött oktatási anyagok tekintetében az, aki az anyagot a honlapra feltöltötte, szavatol illetve tudomásul veszi, hogy 

 • a mű az ő szerzői jogi műve, vagy olyan forrásból szerezte azt meg, amely lehetővé teszi a mű ilyen felületre történő feltöltését és annak az ÁSZF szerinti használatát, felhasználását, megosztását, stb., 
 • az oktatási anyag feltöltésével azok a holnap felhasználói számára elérhetőek lesznek és az ÁSZF rendelkezései keretei között felhasználhatóak. 

Az oktatási anyagokat részben vagy egészében átmásolni - elektronikus vagy egyéb módon -, és nyilvános helyen vetíteni tilos. Oktatás céljából, csoport előtt felhasználni csak a megfelelő licensz (regisztrált felhasználói jogosultság) birtokában lehetséges.

Az, aki ettől eltérően használja az anyagokat, megsérti a szerzői jogokat, az ezt megvalósító személy mind a honlap üzemeltetője, tulajdonosa, mind az oktatási anyag kapcsán a szerzői jogi jogosultjai, továbbá harmadik személyek felé közvetlen felelősséggel és kártérítési igényel tartozik. A honlap üzemeltetője nem tartozik felelősséggel ezen jogszerűtlen magatartásokkal kapcsolatosan. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap üzemeltetőjének a jogában áll, hogy azon felhasználók regisztrációját törölje, akik az ÁSZF rendelkezéseit megszegik. Az üzemeltető mérlegelési körébe esik, hogy a regisztrációt megelőzően felszólítsa a Felhasználót a jogszerű magatartás követésére, avagy a regisztrációt azonnal törölje.  Ha valaki regisztrációját törölték, úgy más email címmel, vagy más azonosító adatokkal történő regisztráció is tiltott, ennek megsértése egyben a holnap rosszhiszemű felhasználásának tekinthető. 

 

♦️ A honlapon történő megrendelés

Megrendelés folyamata

Első lépés a honlapon a regisztráció, majd sikeres regisztrációt követően a holnapra történő belépés. Az oktatási csomagokra vonatkozó megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Bejelentkezés menüpontra történő rákattintással végezheti el.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: 

Felhasználó név:

Email cím: 

Jelszó:

Regisztráció esetén a Felhasználónak a regisztráció során kért adatokat kell megadnia. A megadott adatok valódiságáért az adatokat szolgáltató (Felhasználó) felelősséggel tartozik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a valótlan, nem létező vagy helytelen adatokból származó hátrány, jogkövetkezmény a Felhasználót terheli mind a honlap üzemeltetője, mind harmadik személyek, mind a Hatóságok irányába. 

Regisztrációhoz jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben kap tájékoztatást. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az üzemeltetőtől, ez esetben a honlapon történő jövőbeni megrendeléshez a szolgáltatás igénybevételéhez újra kell regisztrálnia. A belépési adatok titokban tartásáért a Felhasználó a felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles az üzemeltetőnek bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A honlapon kínált oktatási csomagokat illetően a megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak az oktatási csomag kijelölését követően ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot. Ha a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a Felhasználó a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. A megrendelés elküldésével – fizetős csomag esetén – a Felhasználót a csomagnál feltüntetett fizetési kötelezettség terheli. A számlázáshoz a Felhasználónak nevet, címet, nem magánszemély esetén cég nevet (vagy a nem természetes személy pld. intézmény nevét), adószámát, nyilvántartási számát kell megadnia

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni az üzemeltető felé.

A szolgáltatási csomagok árainak megtekintéséhez a Felhasználónak nem kell bejelentkeznie. A felhasználó az oktatási csomagok megrendelése kapcsán az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat: bankkártya, Paypal, átutalás.

Visszaigazolás

Az üzemeltető a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a megrendelés visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy fel kell vennie a kapcsolatot az üzemeltetővel. A visszaigazoló emailt célszerű a spam mappában is megnézni. 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt oktatási csomagok nevét, árát, a választott fizetési módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

Az oktatási csomagok megrendelésére vonatkozó szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés tartalmát jelen ÁSZF rendelkezései, továbbá a Felek szerződéses nyilatkozatai adják, külön írásos és iktatott szerződés nem köttetik. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés a szolgáltatási díj jóváírása és az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. Az oktatási csomag megrendelésének előzetes feltételei: regisztráció, az ÁSZF rendelkezéseinek az elfogadása, az adatkezelési tájékoktató rendelkezéseinek megismerése és elfogadása, továbbá nyilatkozat arra irányulóan, hogy a honlapon található tartalmakat és így az oktatási csomagokat tanulási és oktatási céllal használja fel az illető. 

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az üzemeltető azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

Az üzemeltető a megrendelésről elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó e-mailben kap meg.

Szolgáltatás igénybevétele 

Amennyiben a Felhasználó olyan Térítésköteles Szolgáltatást veszi igénybe, amely időszakos díjfizetési kötelezettséggel jár, úgy minden következő térítésköteles időszak előtt 15 nappal számlát küld az üzemeltető a felhasználó részére. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéséig az Üzemeltető jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, 30 napot meghaladó késedelem esetén a szolgáltatási csomagra történő előfizetés a késedelemmel érintett időszak kezdőnapjára visszamenőlegesen megszűnik. 

Az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a Felhasználónak a díjfizetés ellenében igénybe vehető Szolgáltatása megszűnését követően a Szolgáltatás térítésmentes verziójára vonatkozóan továbbra is fennmarad a Szerződése.

Szerződés megszűnése

A honlapra történő regisztráció egyben a térítésmentes csomag igénybevételének a lehetőségét is magában foglalja. A térítésmentes csomagra vonatkozó szerződéses feltételek megegyeznek az „oktatási csomagok megrendelésére vonatkozó szerződés létrejöttére”, továbbá a „szerződés iktatása” címben megjelölt rendelkezésekkel azzal az eltéréssel, hogy a térítésmentes csomag ellenérték megfizetéséhez nem, csak regisztrációhoz kötött. A térítésmentes Szolgáltatásra vonatkozó Szerződését a Felhasználó a felhasználói fiókjának törlésével szüntetheti meg, ezzel egyidejűleg megszűnik a honlapra történő belépés lehetősége is. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését követően – az adatvédelmi szabályokat ide nem értve – az Üzemeltető nem köteles a Felhasználó által feltöltött tartalmak visszaszolgáltatására. Ha a Felhasználó a regisztráció megszüntetésekor kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a holnapra feltöltött anyagok kapcsán a továbbiakban már nem járul hozzá az oktatási anyagok Felhasználók számára történő hozzáféréshez, úgy ez a nyilatkozat csak ezen nyilatkozat megtételét követő időszakra érvényes. 

Ha a Felhasználó regisztrációját az Üzemeltető kénytelen megszüntetni, úgy a fenti rendelkezések erre az esetre is irányadóak. 

 

♦️ Támogatás

A Mappa tulajdonosa, mint közhasznú szervezet támogatókat gyűjt céljainak megvalósításához. Az alapítók célja, hogy minden kisiskoláshoz eljusson a Mappa szolgáltatása, azokhoz is, akik családjuk anyagi helyzete miatt nem engedhetnék meg maguknak a Mappa teljes tartalmának használatát. Ezen diákok hozzáférésének biztosítására (1-1 tanuló, osztály vagy iskola) keres a Mappa folyamatosan támogatókat.

A támogatók a honlapon keresztül választhatják ki azt az összeget, amellyel támogatni kívánják a Mappa céljait. Ugyancsak a támogatók választhatják ki azokat a megjelenési módokat, ahol feltüntethetik nevüket a Mappa megjelenésekor, annak kiadványaiban. 

A támogatás teljesen önkéntes, a támogatók vagy hozzátartozóik a támogatás ellenértékeként semmilyen olyan szolgáltatást nem kaphatnak, amely anyagi előnyt jelent számukra. A támogatás – igénylők közötti - odaítélése egyedi döntés és mérlegelés alapján a Mappa.hu tulajdonosának a joga. 

Fizetés

Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés esetén a megrendelt oktatási csomagok összegét ki tudja fizetni azonnal az üzemeltető részére. Ha ezt a fizetési módot választja, akkor a weboldal automatikusan átirányítja a fizetőfelületre, ahol a kártya adatainak megadásával kifizetheti a szolgáltatási csomagot. Miután megérkezett a visszaigazolás a sikeres bankkártyás fizetésről, azonnal elérhető az oktatóprogram.

Fizetés átutalással

A vásárló fizethet átutalással az üzemeltető részére. Miután beérkezett az összeg a megrendelés visszaigazolásban szereplő bankszámlaszámra, az üzemeltető 2 munkanapon belül aktiválja a megvásárolt programot, amelyről a felhasználó email címére értesítést küld.

Külföldi felhasználó esetén az alábbi országokból van lehetőség a weboldalon történő közvetlen megrendelésre, bankkártyás vagy átutalással való fizetésre:

Amennyiben a fenti listán nem szereplő külföldi országból kívánja megrendelni szolgáltatásunkat, a kapcsolat@amappa.hu email címen jelezze igényét a választott csomag megjelölésével.

Térítésmentes hozzáférés

A Mappa tulajdonosa és üzemeltetője korlátozott számban ingyenes időleges vagy részleges hozzáférést biztosíthat különféle szervezeteknek, személyeknek az oktatási csomagok mindegyikére vagy egy adott részére. Az ilyen jellegű döntéseket az üzemeltető egyedileg hozza meg a Felhasználó vagy Támogató kezdeményezésére, kérelmére, annak indokainak vizsgálata alapján. Az ingyenes hozzáférés indokai lehetnek pl.  kutatás, fejlesztés, ismeretterjesztés, publikáció. 

♦️ AZ ADATKEZELÉS 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót az „Adatkezelési tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza. A regisztráció az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek egyidejű elfogadásával történhet, a felhasználónak egyértelmű és kifejezett nyilatkozatot kell tennie külön-külön (pld. jelölőnégyzet kipipálásával) arra vonatkozóan, hogy az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, s tudomásul vette. 

♦️ Elállási jog - Elállási jog gyakorlásának menete

Jelen pontban tájékoztatjuk a termékek és a szolgáltatások tekintetében történő elállás lehetőségéről. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlapon – jelen ÁSZF megszerkesztésekor – elsősorban szolgáltatás igénybevételére van mód, azonban a jövőre nézve – lehetővé téve a termékek értékesítését is – a termékekre vonatkozó tájékoztatást is megadjuk. 

Termékek esetében: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy ez a szabály főként termékekre (pld. áru adásvételére) irányuló szerződések esetében irányadó. 

Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Az elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű fogyasztói nyilatkozattal vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta alkalmazásával lehet gyakorolni. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amely napon a szolgáltatási csomag átvehető. 

Szolgáltatásra irányuló szerződés esetén (pld. oktatási csomagok igénybevételére irányuló szerződés esetén): Tekintettel arra, hogy az oktatási csomagokat illetően szolgáltatás igénybevételére jön létre szerződés, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

♦️Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a nyújtott szolgáltatással vagy az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Dajkáné Repka Hajnalka

Email: kapcsolat@amappa.hu

Telefonszám: +36 30 533 6322

Az üzemeltető a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Az üzemeltető a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Az üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az üzemeltető egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az üzemeltető és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi kérdésekben - a területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1052 Budapest, Városház u. 7. postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 450 2598

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Az üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület

Békéltető testület székhelyének postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Békéltető testület telefonszáma: (1) 488-2131

Békéltető testület e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

 

♦️ Eljárási szabályok, a panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Fogyasztóvédelmi hatóság:

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület

Amennyiben a fogyasztói panaszt elutasítjuk úgy velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet a fogyasztó (Felhasználó) lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen az üzemeltető ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; 
 • annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
 • ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
 • a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
 • a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
 • a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
 • tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.

végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
 • A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a Budapesti Békéltető Testület látja el. 

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 20 33

Bővebb információk az online vitarendezési platformról:

https://bekeltet.bkik.hu/en/node/524

♦️ Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

Az üzemeltető a jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatási csomagokárait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe azzal, hogy a változásokról a Felhasználót előzetesen értesíteni kell, és a változások csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényesek. 

Ha a felhasználó az ÁSZF rendelkezéseinek megváltozásával vagy a csomagárak változásával nem ért egyet, úgy a módosítás életbe lépésének dátumával jogosult a szerződést megszüntetni. A megszüntetésre a jelen ÁSZF „Szerződés megszűnése” című pontban foglaltak az irányadóak. 

Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Együttműködés, kapcsolattartás, visszajelzések 

A honlap üzemeltetésének a célja az olvasást, oktatást támogató feladatok hozzáférésének biztosítása tanárok, szülők, oktatási intézmények, valamint egyéb szakemberek részére, segítvén az alsó tagozaton tanuló diákok fejlődését, a tanítók munkáját, az otthoni tanulást, az olvasási és szövegértés készségek fejlesztését.

Szívesen vesszük a honlappal kapcsolatosan észrevételeiket, javaslataikat, hiszen célunk a fejlődés előmozdítása, a munka megkönnyítése. 

Kelt: Budapest, 2023. augusztus 31. napján 

Tisztelettel: 

 

Kincskeresőkért Alapítvány

      képviseli:  Andóné Nagy Katalin 

          Kuratórium elnök